Потпишан меморандум за коалиција

654views

alt

На 01.02.2015 година е формирана Македонската национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам на иницијатива на Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „Во Мојот свет”

Членови на коалицијата се:

1. Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „Во Мојот свет” претставувано од претседателот Златко Стојановски,

2. Сојузот на дефектолози на Р.М. – Скопје претставуван од претседателот Горан Петрушев,

3. Здружението на родители на деца со аутизам „Марко Поло” – Битола претставувано од претседателот Владимир Стојановски,

4. Здружението на граѓани за поддршка и промоција на пристапна информатичка технологија за лицата со хендикеп „Отворете ги прозорците”претставуваноод претседателот Владимир Лазовски.

Коалицијата е формирана за подобра заштита на лицата со аутизам и нивните права. Целта на Коалицијата е продлабочување на соработката помеѓу наведените граѓански организации за постигнување на нивните цели со:

• размена на информации, новини, искуства и стручни мислења за третман на лицата со аутизам,

• информирање и спроведување јавни дебати, трибини и кампањи за подигнување на свеста кај граѓаните за прифаќање на лицата со аутизам во сите сфери како рамноправни граѓани со останатите,

• организирање на обуки, работилници и семинари, со посебен акцент на обуката на родителите, разменување на мислења и ставови, како и стекнување на нови знаења за аутизмот,

• организирање на обуки за стручните лица, посебно за воспитувачите во градинките и наставниците во основните училишта, со единствена цел вклучување на децата со аутизам во рeдовниот образовен систем,

• организирање на активност за лицата со аутизам за да им се овозможи вклучување во процесите на интеграција во општествената средина,

Македонската национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам е отворена за нови членки – организации и здруженија кои се активни во различни области за правата на лицата со аутизам.

Поврзани информации: